Genomgång kapitel 6


I kapitel 6 möter vi inte så många helt nya saker, men fördjupar en hel del av dem vi redan mött.

Substantiv

Mera kasus

Accusativus spatii

Ackusativen betecknar vägsträcka, avstånd, höjd, djup, bredd och längd.

Tridui viam progressi sunt               De tågade tre dagars väg

Arbor octoginta pedes alta est                Trädet är 80 fot högt

Däremot står måttsbestämningar vid komparativ i ablativ:

duobus pedibus altior                           två fot högre

Ablativus comparationis

Detta är "jämförelsens ablativ" som man använder vid komparativ av adjektiv och adverb för att utrycka jämförelse i samma betydelse som quam "än" med nominativ eller ackusativ.

Lingua Graeca locupletior est Latina              Det grekiska språket är rikare än det latinska

Opinione omnium celeries venit                 Han kom snabbare än alla tänkt

Nota! Quam saknas ofta efter plus, amplius, minus och longius utan att den efterföljande uppgiften står i ablativ:

Plus pars dimidia legionis caesa est                    Mer än hälften av legionen blev nedgjord

Ablativus loci

Vi har tidigare tagit upp att ablativus loci uttrycker befintlighet på en plats. Förutom de fall vi tidigare nämnt kan denna ablativtyp även användas i andra fall som uttrycker befintlighet:

hac urbe                      i denna stad

alia parte urbis            i en annan del av staden

I poesi kan ablativus loci även användas utan attribut.

Adjektiv

Komparation

Vi har så här långt bara mött oregelbunden komparation av adjektiv. I detta kapitel möter vi den regelbundna:

altus, alta , altum ger altior, altior, altius.

·         Komparativ böjs efter 3:e deklinationens konsonantklass:

 

 

Kasus

Singular

Plural

 

Nom.

Gen.

Dat.

Ack.

Abl.

Mask.

Fem.

Neutr.

altior

altior

altius

altioris

altioris

altioris

altiori

altiori

altiori

altiorem

altiorem

altius

altiore

altiore

altiore

Mask.

Fem.

Neutr.

altiores

altiores

altiora

altiorum

altiorum

altiorum

altioribus

altioribus

altioribus

altiores

altiores

altiora

altioribus

altioribus

altioribus

Superlativ böjs efter 1:a och 2:a deklinationen.

longus

lång

longior

longissimus

fortis

tapper

fortior

fortissimus

ingens

väldig

ingentior

ingentissimus

felix

lycklig

felicior

felicissimus

 

Oregelbunden form i superlativ har:

miser

miserior

miserrimus

pulcher

pulchrior

pulcherrimus

celer

celerior

celerrimus

acer

acrior

acerrimus

facilis (lätt)

facilior

facillimus

similis (lätt)

similior

simillimus

gracilis (smärt)

gracilior

gracillimus

difficilis (svår)

difficilior

difficillimus

dissimilis (olik)

dissimilior

dissimillimus

humilis (låg)

humilior

humillimus

För fler oregelbundna komparationer se paradigmen

Adverb

Även adverb kan kompareras. Liksom med adjektiv finns det både regelbunden och oregelbunden komparation:

Regelbunden komparation

För att komparera ett adverb tar man neutrum ackusativ singularis av motsvarande adjektiv.

Superlativ bildas genom att man tar adjektivets superlativform och till dess böjningsstam lägger -e

longe

långt

longius

longissime

misere

olyckligt

miserius

miserrime

pulchre

vackert

pulchrius

pulcherrime

acriter

häftigt

acrius

acerrime

fortiter

tappert

fortius

fortissime

prudenter

klokt

prudentius

prudentissime

facile

lätt

facilius

facillime

 

Oregelbunden komparation

  1. Komparation med stamväxling

bene

väl

melius

optime

male

illa

peius

pessime

magnopere

högeligen, mycket

magis

maxime

multum

mycket

plus

plurimum

paulum

lite, föga

minus

minime

 

  1. Nota även:

 

(ante, antea förut)

prius förr

primo först

 

 

primum för första gången

post (postea)efteråt

posterius senare

postremo slutligen

 

 

postremum för sista gången

prope nära

propius

proxime

 

potius hellre

potissimum helst

saepe ofta

saepius

saepissime

diu länge

diutius

diutissime

 

Verb

Nytt tempus: pluskvamperfekt

Pluskvamperfekt betecknar dåtid, någonting man hade gjort etc. Den bildas av perfektstammen, som vi repeterar här:

Konj 1

vocav-

Konj 2

habu-

Konj 3A

rex-

Konj 3B

cep-

Konj 4

audiv-

 

 

3 person singular & plural pluskvamperfekt indikativ aktivum

För att bilda pluskvamperfekt indikativ aktivum tar man stammen och lägger till personändelsen, som är likadan som imperfekt av verbet esse:

Person

Konj. 1
vocare

Konj. 2
habere

Konj. 3A
regere

Konj. 3B
capere

Konj. 4
audire

1 sing

 

 

 

 

 

2 sing

 

 

 

 

 

3 sing

vocaverat

habuerat

rexerat

ceperat

audiverat

1 plur

 

 

 

 

 

2 plur

 

 

 

 

 

3 plur

vocaverant

habuerant

rexerant

ceperant

audiverant

 

 

 

 

 

 

3 person singular & plural pluskvamperfekt indikativ passivum

För att bilda passivum gör man precis som i perfekt passivum, nämligen att man supinumformen. Skillnaden mot perfekt där man tog presens av esse för att markera person, är att man för att bilda pluskvamperfektum tar imperfekt av esse:

Person

Konj. 1
vocare

Konj. 2
habere

Konj. 3A
regere

Konj. 3B
capere

Konj. 4
audire

1 sing

 

 

 

 

 

2 sing

 

 

 

 

 

3 sing

Vocatus erat

Habitus erat

Rectus erat

Captus erat

Auditus erat

1 plur

 

 

 

 

 

2 plur

 

 

 

 

 

3 plur

Vocati erant

Habiti erant

Recti erant

Capti erant

Auditi erant

3 person singular & plural pluskvamperfekt konjunktiv aktivum

För att bilda pluskvamperfekt konjunktiv aktivum går man tillväga ungefär som när man bildar imperfekt konjunktiv. Man tar nämligen helt enkelt perfekt infinitiv och lägger till aktiva personändelser. Här blir det ingen skillnad mellan de olika konjugationerna.

Person

Konj. 1
vocare

Konj. 2
habere

Konj. 3A
regere

Konj. 3B
capere

Konj. 4
audire

1 sing

 

 

 

 

 

2 sing

 

 

 

 

 

3 sing

vocavisset

habuisset

rexisset

cepisset

audivisset

1 plur

 

 

 

 

 

2 plur

 

 

 

 

 

3 plur

vocavissent

habuissent

rexissent

cepissent

audivissent

3 person singular & plural pluskvamperfekt konjunktiv passivum

Även här använder man supinumformen men lägger till imperfekt konjunktiv av esse:

Person

Konj. 1
vocare

Konj. 2
habere

Konj. 3A
regere

Konj. 3B
capere

Konj. 4
audire

1 sing

 

 

 

 

 

2 sing

 

 

 

 

 

3 sing

Vocatus esset

Habitus esset

Rectus esset

Captus esset

Auditus esset

1 plur

 

 

 

 

 

2 plur

 

 

 

 

 

3 plur

Vocati essent

Habiti essent

Recti essent

Capti essent

Auditi essent

Tempus

Perfectum praesens

När man använder tempuset perfekt handlar det normalt om en handling i förfluten tid som skall översättas till svenska med förfluten tid. Dock finns det tillfällen då man vill betona det kvarstående resultatet av en handling, och man översätter då med presens. I dessa fall kallar man perfektum för perfectum praesens.

Nunc te cognovit.            Nu känner han dig (dvs har lärt känna dig och gör det fortfarande)

Predikatets kongruens

I en sats där det finns flera subjekt som betecknar personer och saker/ djur eller enbart saker/djur rättar sig predikatet vanligen efter det närmaste subjektet.

Reductus est exercitus et impedimenta            Hären och trossen återfördes

Incensi sunt vici et oppida                            Byar och städer brändes

Pronomen

Nu stöter vi hela tiden på nya pronomen. Ta för vana att kontrollera i grammatiksamlingarna för att hitta former och böjningar du inte känner igen.

Räkneord

Vi har tidigare mött grundtal och ordningstal. Här möter vi nu fler och fler

Räkneadverb

Dessa används för att ange hur många gånger någonting görs etc. De är oböjliga.

Satsförkortningar

Gerundivförbytning

I detta kapitel möter vi det som ibland kallas gerundivförbytning, och som vi tog upp i kapitel 5.

Participium coniunctum

Tidigare har vi talat om olika sätt att översätta denna particip. Förutom temporal eller relativ bisats kan man även översätta med andra typer av bisatser. I detta kapitel möter vi en participium coniunctum som bör översättas med kausal bisats:

Ille veritus ne proelio vinceretur, se castris tenuit.     Eftersom denne fruktade att han skulle bli besegrad i en strid, höll han sig i sitt läger

Bisatser

Kausala bisatser

Vi har tidigare mött kausala bisatser som inletts med quod eller quia. Nu möter vi en dylik som inleds av quoniam = då nu, eftersom . En sådan kausalsats följs av verb i indikativ, och handlar om en orsak som är allmänt känd eller självklar.

Quoniam nox est, in vestra tecta discedite!            Eftersom det är natt, så gå var och en till sitt!

Komparativa bisatser

En komparativ bisats uttrycker ju en jämförelse. Dock finns det fall där ut (sicut, quemadmodum) … ita (sic) kan uttrycka inte bara jämförelse ("liksom … så också, som … så") utan även motsats ("visserligen … men, om också … så dock, fastän … dock").

Consul ut vere sic parum utiliter respondit            Konsulns svar var visserligen uppriktigt men föga ändamålsenligt

Temporala bisatser

Cum historicum

Cum historicum inleder bisatser som uttrycker enstaka handling i förfluten tid. Det översätts med "då, när" och följs av konjunktiv som måste översättas med indikativ.

Cum historicum finns som man kan förstå av dess namn bara i berättande text, och ofta är bisatsen inte bara en tidsbestämning till huvudsatsen utan uttrycker en omständighet av vilken huvudsatsen är en naturlig följd.

Tidsrelationen uttrycks noggrant:

imperfektum konjunktiv uttrycker samtidig handling,

pluskvamperfektum konjunktiv uttrycker föregående handling i förhållande till den överordnade satsen

Cum Caesar per Italiam procederet, Domitius Corfinium insedit                    Caesar ryckte fram genom Italien, besatte Domitius staden Corfinium

Temporalsatser

Temporala satser som inleds av postquam efter det att, sedan, då, när och ubi, ut, ubi primum, cum primum, simulatque (simulac, simul) så snart som, då, när och uttrycker enstaka handling har indikativ.

Tempus:

1. Perfektum indikativ betecknar enstaka handling i förfluten tid. Om det behövs för att uttrycka tidsrelationen i svenskan kan man översätta det med pluskvamperfekt. I annat fall översätter man med imperfekt eller perfekt som vanligt.

Caesar postquam in Treveros venit, Rhenum transire constituit.       När Caesar hade kommit till treverernas land, beslöt han att övergå Rhen

Andra tempusfall återkommer vi till när det blir aktuellt.

Blandade karameller

Komparativ

1. Komparativ av adjektiv och adverb används vid jämförelse mellan två.

Uter fratrum maior natu est?                  Vilken av de två bröderna är äldst?

2. Vid en jämförelse mellan två egenskaper hos samma föremål används antingen komparativ i båda leden eller magis … quam med positivformen.

Felicior quam sapientior est.              Han är mera framgångsrik än klok

Absolut superlativ

Superlativ av adjektiv kan användas absolut, d.v.s. en adjektiv som inte uttrycker jämförelse. Detta är vanligare i latin än i svenska och måste därför ofta översättas med positiv samt ett adverb som förstärker, ex. mycket, störst, ytterst etc.

Ex.

Homo doctissimus

En högt bildad man

 

Summa virtute pugnant

De kämpar med största tapperhet

 

Oblik konjunktiv i bisats

Även i detta kapitel stöter vi på denna typ av konjunktiv som kan tyckas krånglig, men håll tungan rätt i munnen och håll reda på vem det är som "tycker (etc) något" så blir det snart inte så konstigt. Gå tillbaka och repetera !

Elision

Du har säkert vid ett flertal tillfällen under kursens gång funderat över att det i "övning i skandering" vid poesin saknas bostäver och stavelser. Detta har en naturlig förklaring som heter elision:

Detta innebär att

Vokal eller vokal + m i slutstavelse elideras framför ord som börjar med vokal eller h + vokal

Saep(e) ubi constiterant, hinc Thisbe, Pyramus illinc …

Quant(um) erat, ut sineres tot nos corpores iungi

Nota! Framför verbformerna es och est elidieras inte slutvokal eller vokal + m. Istället faller bokstaven e bort ur dessa ord bort.

Nostra nocens anima (e)st. Ego te, miseranda peremi.

"Icare," dixit "ubi (e)s? Qua te regione requiram?"

Nu tror vi att du är redo att börja med övningsmeningarna i kapitel 6! Du kan alltid gå tillbaka hit om du inte kommer ihåg. Om du misströstar och inte förstår, hör av dig till din kursledare så förklarar hon/han!


Bonam Fortunam!